Kde mohu objednat esenciální oleje?

Vítejte v tomto krátkém průvodci...

Díky tomu, že se roz­hod­ne­te začít se star­to­va­cí sadou či ji­ný­mi čistě pří­rod­ní­mi pro­duk­ty, mů­že­te vy­u­žít i -24% slevu na další ná­ku­py (žádné mě­síč­ní ob­jed­náv­ky, po­plat­ky nebo pro­dej není pod­mín­kou!).

Budeme vám rádi k dis­po­zi­ci a pro­ve­deme vás vším, co po­tře­bu­je­te vědět.

Také vás na­u­číme, jak s oleji bez­peč­ně za­chá­zet a jak je správ­ně po­u­ží­vat, přes­ně na míru vašim po­tře­bám. Do­sta­ne­te od nás do za­čát­ku spous­tu ma­te­ri­á­lů, včet­ně ma­nu­á­lu ke star­to­va­cí sadě.

Jak udělat objednávku...

Krok č.1:

Jdeme na to!

Klikněte zde pro registraci a po­kra­čuj­te podle těch­to jed­no­du­chých kroků nebo si pusťte VIDEO INSTRUKCE zde! >>

Číslo registrátora a sponzora je: 39019706

Krok č.2:

Nejdříve si vytvoříte profil zdarma, potom až budete nakupovat (tak se dostanete k sadám & slevě -24%). Vyplňte své jméno, datum narození a všechny kontaktní údaje. Dejte pokračovat.

Krok č.3:

Zadej své uživatelské jméno, heslo & PIN (vše si zapiš). Uvidíš v obou políčkách moje číslo u sponzora/ i registrátora, to znamená, že budeme propojeny a mů­že­te tak be­ne­fi­to­vat z materiálů, on­li­ne  a osob­ní­ho kou­čin­gu. Klikni potvrdit. Odsouhlas smluvní podmínky zaškrtnutím “potvrzuji” a klikni pokračovat. Zobrazí se přehled údajů a zde klikni znovu na Potvrdit a pokračovat.

Krok č.4:

Teď se mů­že­me vrh­nout na ob­jed­náv­ku! Máte dvě mož­nos­ti, jak po­ří­dit vaši star­to­va­cí sadu nebo pro­duk­ty dle va­še­ho vý­bě­ru. Vy­ber­te si tu, která vám bude lépe vy­ho­vo­vat.

Krok č.5:

Věrnostní odměny ob­jed­náv­ka je nákup s vý­ho­da­mi věr­nost­ní­ho pro­gra­mu. Ne­zá­vaz­ný, bez­plat­ný pro­gram vám za každý nákup vrací 10-25% ve formě bodů, za které na­ku­pu­je­te zdar­ma a také do­stá­vá­te dárky k ob­jed­náv­kám.

Zna­me­ná to, že za vaši první ob­jed­náv­ku již do­sta­ne­te 10 bodů zpět (cca 14€ na útra­tu při dal­ším ná­ku­pu) a to je roz­hod­ně můj ob­lí­be­ný be­ne­fit!

Ve vir­tu­ál­ní kan­ce­lá­ři klik­ně­te na levé liště « Věrnostní odměny », v ka­ta­lo­gu si vy­ber­te pro­duk­ty nebo vaši star­to­va­cí sadu (CZ) s ma­te­ri­á­ly v češ­ti­ně, při­dej­te vše do ko­ší­ku a klik­ně­te na „ulo­žit mě­síč­ní ob­jed­náv­ku“.

U poš­tov­né­ho za­dej­te „stan­dard au­toship“, vy­ber­te dneš­ní datum, me­to­du plat­by (Visa, Mas­ter­ca­rd nebo Pa­y­pal) a ulož­te vaši ob­jed­náv­ku.

Varianta kroku č.5:

Jednorá­zo­vá ob­jed­náv­ka je kla­sic­ký jed­no­rá­zo­vý nákup. Jděte nahoře na liště přímo do sekce produkty nebo klikněte na jednorázovou objednávku ve Virtuální kanceláři, pomocí klíčových slov či produktových kódu si vyhledejte sadu a klikněte na „pokladna“.

Zkontrolujte adresu, poštovné “standard” a zaplaťte svou kartou. Potvrďte a zobrazí se gratulace s číslem objednávky!

Krok č.6:

Ho­to­vo! Při­jde vám email s po­tvr­ze­ním ob­jed­náv­ky a mů­že­te se těšit na váš ba­lí­ček!

Balíček je na cestě…. a co teď?

WELCOME EMAIL

Při­jde vám od nás wel­co­me email s ma­nu­á­lem ke star­to­va­cí sadě a s dal­ší­mi in­for­ma­ce­mi o správ­ném po­u­ží­vá­ní esen­ci­ál­ních olejů a pří­rod­ních pro­duk­tů Young Li­ving. Než ba­lí­ček do­ra­zí, mů­že­te si vše v klidu na­stu­do­vat a roz­hod­ně se ne­vá­hej­te ptát na vše, co vás za­jí­má!

Moc­krát dě­ku­jemem že jste si mě vy­bra­li na za­čá­tek vaší cesty za low-tox ži­vot­ním sty­lem!

Jiří a Lucy Majkusovi